Pavnar Ashram

PAVNAR ASHRAM

Acharya Vinoba Bhave, founder of the Bhoodan Movement, had made Pavnar (Parvapur) his Ashram. Places to visit include the Paramdham Ashram, Paunar Chhatri, Gandhi Stambh and Bharat Ram Mandir.

NEARBY ATTRACTIONS