Sapt Rishi Ashram And Sapt Sarovar

GANGA SPLIT HERSELF INTO SEVEN STREAMS HERE

SAPT RISHI ASHRAM AND SAPT SAROVAR

According to legend, the seven sages, Kashyap, Vashist, Atri, Vishwamitra, Jamadagni, Bhardwaj and Gautam meditated here. The Ganga, not wanting to disturb them, split herself into seven streams (Sapt Sarovar) around them.

NEARBY ATTRACTIONS